Doble titulació: Doble titulació: Màster en Advocacia i Màster en Sistema de Justícia Penal

Accés

De conformitat amb el que disposa l'article 2.1.a) del Reial Decret 775/2011, de 3 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30-10-2006, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals, el perfil d'ingrés a la doble titulació Màster en Advocacia i Màster en Sistema de Justícia Penal  que es proposa es correspon amb el de Llicenciat en Dret, Graduat en Dret o en un altre títol universitari de Grau equivalent que reuneixi els requisits establerts en l'article 3 de l'esmentat Reial Decret 775/2011.

Per establir les condicions d'accés i criteris d'admissió a la doble titulació que es proposa s'ha tingut en compte el que disposen els articles 16 i 17 del Reial Decret 1393/2007, modificat pel Reial Decret 861/2010, així com el que estableix la Llei 34/2006, d'accés a les professionsd'advocat i procurador dels Tribunals i el Reial decret 775/2011, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 34/2006.

Si el nombre d'aspirants a cursar la doble titulació és superior al nombre de places ofertades, es preveu que la Comissió d'Estudis del Màster en Advocacia pugui dur a terme un procés de selecció dels alumnes que, finalment, el cursaran. En aquest procés de selecció es valorarà:

        i.    La nota mitjana de l'expedient de l'alumne que consta en el certificat acadèmic oficial.

      ii.     En el cas que dos o més alumnes tinguin la mateixa qualificació, es preveu la resolució d'un cas pràctic

Per al cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, el sistema i procediment d'admissió inclourà els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.